کتاب های حل مسئله

 تشریح مسائل استاتیک مریام     فصل اول فصل دوم استاتیک (بخش اول) فصل دوم استاتیک (بخش دوم) تشریح مسائل فصل سوم استاتیک (بخش اول) تشریح مسائل فصل سوم استاتیک (بخش دوم) تشریح مسائل فصل چهارم استاتیک (بخش اول) تشریح مسائل فصل جهارم استاتیک (بخش دوم) تشریح مسائل فصل پنجم استاتیک (بخش اول) تشریح مسائل فصل پنجم استاتیک (بخش دوم) تشریح مسائل فصل ششم استاتیک (بخش اول) تشریح مسائل فصل ششم استاتیک (بخش دوم) تشریح مسائل فصل هفتم استاتیک تشریح مسائل ترمودینامیک 1 ون وایلن (15) تشریح مسائل فصل دوم ترمودینامیک 1 تشریح مسائل فصل سوم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل چهارم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل پنجم ترمو دینامیک 1 تشریح مسائل فصل ششم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل هفتم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل هشتم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل نهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل دهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل یازدهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل دوازدهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل سیزدهم ترمو دینامیک1 تشریح مسائل فصل چهاردهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل پانزدهم ترمودینامیک1 تشریح مسائل فصل شانزدهم ترمودینامیک1


تشریح مسائل دینامیک مریام (8) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل اول) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل دوم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل سوم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل چهارم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل پنجم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل ششم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل هفتم) تشریح مسائل دینامیک مریام (فصل هشتم)
تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف (9) تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل دوم)
عنوان فصل : مفهوم نیروی داخلی تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل سوم ) عنوان فصل : تنش

تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل چهارم)
عنوان فصل: رابطه ی تنش-کرنش وتغییر شکل های محوری

تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف1 (فصل پنجم)
عنوان فصل : پیچش تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل ششم)

عنوان فصل : خمش تیر ها

تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1(فصل هفتم)
عنوان فصل : تنش برشی در تیرها تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل هشتم)
عنوان فصل: تنش های مرکب تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل نهم)
عنوان فصل: تبدیل تنش وکرنش تشریح مسائل مقاومت مصالح پوپوف 1 (فصل دهم)
عنوان فصل: معیار های گسیختگی و طراحی اعضا بر اساس معیار مقاومت
تشریح مسائل طراحی اجزا ماشین (18)

از کتاب طراحی اجزا ماشین شیگلی؛ ویرایش هفتم.

تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل اول) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل دوم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل سوم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل چهارم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل پنجم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل ششم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل هفتم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل هشتم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل نهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل دهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل یازدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل دوازدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل سیزدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل چهاردهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل پانزدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل شانزدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل هفدهم) تشریح مسائل طراحی اجزا (فصل هجدهم) تشریح مسائل مکانیک سیالات فاکس_مک دونالد تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات فاکس_مک دونالد در یک فایل pdf که شامل 12 فصل کتاب می باشد.(از ویرایش پنجم کتاب)

حل المسائل سیالات استریتر
http://www.4shared.com/file/43843594/3f5aa0ea/Sayalaat.htmlتشریح مسائل مقاومت جانستون تشریح همه ی مسائل این کتاب در یک فایل pdf از ویراش سوم کتاب. تشریح مسائل کتاب کنترل مدرن مهندسی اوگاتا کلیه مسائل در یک فایل PDF آورده شده اند

تشریح مسائل ریاضی مهندسی پیشرفته
از کتاب اروین کریزیگ تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل اول) عنوان فصل:"مقدمه" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل دوم) عنوان فصل:"مقدمه ای بر رسانش" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل سوم) عنوان فصل:"رسانش یک بعدی در حالت پایا" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل چهارم) عنوان فصل:"رسانش دو بعدی در حالت پایا" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل پنجم) عنوان فصل:"رسانش گذرا" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل ششم) عنوان فصل:"مقدمه ای بر جا به جایی" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل هفتم) عنوان فصل: "جریان خارجی" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل هشتم) عنوان فصل: "جریان داخلی" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل نهم) عنوان فصل: "جا به جایی آزاد" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل دهم) عنوان فصل: " جوشش و چگالش " تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل یازدهم) عنوان فصل: "مبدل های گرمایی" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل دوازدهم عنوان فصل: " تشعشع:فرایندها و خواص" تشریح مسائل انتقال حرارت اینکروپرا (فصل سیزدهم) عنوان فصل:" تبادل تشعشع بین سطوح"انتقال حرارت سینجل :
http://mihd.net/2mn8kf


انتقال حرارت هولمن:
http://www.4shared.com/file/44278206/f1448c33/Enteghal.html
/ 1 نظر / 129 بازدید
دوست

سلام مثل اینکه لینک حل المسائلها مشکل دارن!!!!!!!!